Analiza troškova i koristi

Analiza troškova i koristi

Centar za poduzetništvo ima dugogodišnje iskustvo u pisanju i pripremi analiza troškova i koristi kao i studija izvodivosti i predizvodivosti bilo da se radi o ulaganjima profitnog karaktera ili neprofitnog, najčešće financiranog iz fondova EU.

Analiza troškova i koristi služi nam prvenstveno kao alat uz pomoć kojega možemo lakše ocijeniti omjer uloženog i dobivenog. Uobičajena ocjena isplativosti ulaganja mjeri se kroz ostvareni profit odnosno povratom uloženih sredstava kroz određeno vremensko razdoblje i kao takva je važan faktor svakog ulaganja. U ovom se slučaju naglasak stavlja na troškovnu stranu analize i financijsku isplativost samog ulaganja.

S druge strane, u slučaju projekata financiranih od strane EU, analiza troškova i koristi ima za cilj u prvom redu prikazati korist društvenoj zajednici. Naglasak se stavlja na stranu kosti koje će taj projekt donijeti. Na primjer, ovakvo tumačenje analize često je kod projekata od šireg društvenog značaja koje često ili nikada nisu financijski isplativa, kao što su: izgradnja bolnica, dječjih vrtića, cesta i slično. Čak štoviše, analiza troškova i koristi ne bi smjela pokazivati financijsku isplativost ulaganja u projektima EU, jer ukoliko se pokaže da su takva ulaganja financijski isplativa, potreba za financiranjem od strane EU postaje upitna.

Procjena opravdanosti ulaganja u takav najčešće društveno koristan projekt je vrlo složen postupak.

EU financiranje je složeno budući da postoje brojne različite vrste programa kojima upravljaju različita tijela. Pored toga postoje mnogobrojne razlike između proizvodnih i infrastrukturnih investicija, postoje velike razlike u razvijenosti pojedinih zemalja i regija što sve otežava izradu dokumenta koji bi valjano predstavljao određeni projekt

Kako bi se premostile navedene razlike osmišljena je metodologija pisanja studije izvodivosti koja u sebi sadrži analizu troškova i koristi.

Analiza troškova i koristi treba provesti zbog slijedećih razloga:

  • mora se dokazati da je projekt poželjan s ekonomskog gledišta i da pridonosi ciljevima regionalne politike EU
  • Treba se dokazati da je za realizaciju projekta neophodan doprinos iz Fondova kako bi projekt bio financijski održiv
  • treba procijeniti razinu financijske pomoći

Tako analiza troškova i koristi postaje neophodan alat za ocjenu uspješnosti projekta. Za potrebe analize treba identificirati i valorizirati sve učinke vezane uz projekt: ekonomske, financijske, društvene i ekološke.

Glavni indikator u analizi troškova i koristi je COST-BENEFIT količnik.

Navedeni količnik u matematičkom smislu predstavlja odnos između koristi i troškova preračunatih na sadašnju vrijednost zbog realnosti usporedbe dobivenih rezultata unutar i između projekata.

Troškove i koristi treba ocjenjivati na inkrementalnoj osnovi, razmatrajući razliku između scenarija s projektom i alternativnog scenarija bez projekta.

Na kraju kada se sve sažme, analiza troškova i koristi je instrument kojim se kvantificiraju svi troškovi sa jedne strane i sve koristi nekog pothvata s druge strane. Opravdanost svakog javnog projekta treba se temeljiti na izračunima analize troškova i koristi kao i kvalitetna usporedba više različitih javnih projekata.

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr