Domaća (kućna) radinost

Datum objave: 11.11.2016.

Izmijenjeni Zakona o obrtu 2013. godine je jasno definirao dva nova načina zarade: domaću radinost i sporedno zanimanje. Pod domaćom radinošću prema ovom Zakonu razumijeva se izrada proizvoda koju obavlja fizička osoba kod kuće osobnim radom, ako ispunjava uvjete iz propisa kojima se uređuje pojedina djelatnost. Pod sporednim zanimanjem prema ovom Zakonu razumijeva se obavljanje uslužnih djelatnosti kod kuće osobnim radom, odnosno kod naručitelja usluge.

Fizičke osobe mogu obavljati djelatnosti kao domaću radinost ili kao sporedno zanimanje samo osobnim radom (ne mogu imati zaposlenike, ali mogu im pomagati članovi obitelji) na temelju odobrenja koje izdaje mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba. Dopuštena je svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena, a koja se obavlja sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Fizičke osobe podnose prijavu za izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom uredu Grada Zagreba koji o tome vode evidenciju. U toj prijavi fizička osoba mora navesti proizvode koje će izrađivati u domaćoj radinosti. Upis svake promjene u evidenciju obavlja se rješenjem, koje mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba dostavlja Ministarstvu financija – Poreznoj upravi i nadležnoj područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Ukupni bruto primici ostvareni od obavljanja djelatnosti ne smiju prelaziti iznos od 10 bruto prosječnih mjesečnih plaća u kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju djelatnosti. Prosječnom plaćom smatra se iznos bruto mjesečne plaće isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz u godini koja prethodi kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju djelatnosti, a objavljuje ju Državni zavod za statistiku. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2015. iznosila je 8.037 kuna. Stoga, oni koji su registrirani kao kućna radinost ne smiju imati više od 80.370,00 kn bruto primitaka u 2016. godini.

Ako fizička osoba koja u tekućoj kalendarskoj godini od obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja ostvari primitke koji prelaze ovu granicu, obvezna je od 1. siječnja iduće kalendarske godine prestati obavljati domaću radinost ili sporedno zanimanje, a do 15. siječnja iste godine podnijeti nadležnom tijelu koje je izdalo odobrenje za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja pisani zahtjev za prestanak obavljanja tih djelatnosti.

Nositelj ne stječe status obrtnika nego se vodi u evidenciji koju vode nadležni Ured državne uprave u Županiji i njegove ispostave (odnosno Ured državne uprave u županiji, Služba za gospodarstvo).

Posebna pogodnost propisana je za umirovljenike koji obavljanjem djelatnosti domaće radinosti ili sporednog zanimanja neće izgubiti pravo na isplatu stečene mirovine, niti će imati obvezu uplate doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. (Napomena: Sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, broj 157/2013), članku 10. stavku 6. i vezano u članku 175. st. 1., ove pogodnosti ne odnose se na korisnike invalidske mirovine.)

Za svaku isporuku potrebno je izdati račun. Računi za gotovinski promet, isječci vrpce ili potvrdnice iz naplatnih uređaja moraju sadržavati najmanje ove podatke:

1. broj i nadnevak izdavanja računa,

2. ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.),

3. količinu, cijenu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu, količinu i cijenu obavljenih usluga,

4. ukupni iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi.

Obveze svih obveznika fiskalizacije su:

1. internim aktom propisati način numeriranja brojeva računa i popis poslovnih prostora s njihovim opisom. Interni akt se ne mora dostaviti u Poreznu upravu, nego mora biti u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije,

2. računi što ih obveznici fiskalizacije ispostavljaju za isporučena dobra i obavljene usluge moraju sadržavati sve propisane elemente,

3. u zatvorenom poslovnom prostoru na svakom naplatnom uređaju, ili drugom vidnom mjestu, istaknuti obavijest o obvezi izdavanja računa, te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun.

Paušalni obveznik poreza na dohodak je obveznik fiskalizacije, ali ne mora imati fiskalnu blagajnu, nego može izdavati račune s navedenim elementima na računalu ili ih ispisivati u paragon bloku.

Fizička osoba je obveznik plaćanja poreza. Porez se može obračunavati paušalno ili se porez na dohodak utvrđuje na temelju podataka iz poslovnih knjiga. Sami birate način oporezivanja ovisno o planiranoj visini godišnjih primitaka.

Kod paušalnog oporezivanja, porezna osnovica je fiksna, iznosi 12.750 kn, a porezna stopa 12% što iznosi 1.530 kn godišnje + prirez ako postoji. Porez se plaća tromjesečno prije kraja svakog kvartala na račun grada/općine prema prebivalištu poreznog obveznika. Paušalist od poslovnih knjiga propisanih poreznim propisima vodi samo Knjigu prometa (Obrazac KPR), u koju obavezno upisuje, pored iznosa naplaćenih u gotovini, i iznose naplaćene bezgotovinskim putem.

Kod oporezivanja na temelju podataka iz poslovnih knjiga porez se plaća na razliku između primitaka i izdataka te predaje Poreznoj upravi poreznu prijavu na obrascu DOH. Znači vodite poslovne knjige na način na koji to rade i obrtnici. Knjige koje se moraju voditi su: Knjiga primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine, evidencija o tražbinama i obvezama kao i knjiga prometa.

Osobe koje se bave domaćom radinosti i sporednim zanimanjem obveznici su plaćanja doprinosa.

Ukoliko niste zaposleni ili osigurani po nekoj drugoj osnovi, te porez plaćate u paušalnom iznosu, osnovica za 2016. godinu je 3.214,80 kn, a na nju plaćate 20% doprinosa za mirovinsko osiguranje, 15% za zdravstveno osiguranje, 0,50% za zaštitu zdravlja na radu, te 1,70% za zapošljavanje, što u konačnici iznosi 1.195,91 kn mjesečno. Ukoliko se odlučite na oporezivanje na temelju podataka iz poslovnih knjiga i na taj način utvrđujete dohodak, tada vam je osnovica 5.224,05, te na nju doprinosi iznose ukupno 1.943,35 kn mjesečno.

Osoba koja obavlja domaću radinost kao drugu djelatnost obveznik je doprinosa, a osnovica za obračun i plaćanje je iznos godišnje osnovice koji utvrđuje Porezna uprava rješenjem. Godišnja osnovica je dohodak ili dobit od obavljanja samostalne djelatnosti – razlika između primitaka i izdataka, a u 2016. godini najviše do 62.688,60 kn. Ako ste paušalist onda je to 12.850,00 kn za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kn, a u tom rangu morate biti da biste bili unutar granice ostvarenih bruto primitaka koju dozvoljava domaća radinost.

-

-

Kratak opis autora teksta.

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr